RADA GALÉRIÍ SLOVENSKA

Logo RGS

Profesijné združenie registrovaných slovenských galérií

 

 

Kontaktné údaje

Rada galérií Slovenska
Riečna 1, 815 13 Bratislava

 

Facebook: https://www.facebook.com/RGS.Rada.galerii.Slovenska

 

 

História-popis

Rada galérií Slovenska je dobrovoľným profesijným združením. Vznikla v roroku 1990 ako samostatná právnická osoba. Jje členmi sú riaditelia a odborní pracovníci registrovaných galérií (museum of art) pôsobiacich na území Slovenska. Rada je vrcholným odborným a koordinačným orgánom galérií, ktoré odborne budujú, spracovávajú, uchovávajú a zverejňujú trvalý zbierkový fond výtvarného umenia. Participuje na tvorbe právnych noriem ovplyvňujúcich jednotlivé činnosti galérie, zastupuje záujmy svojich členov vočii zriaďovateľom, podieľa sa na tvorbe koncepcií a stratégií v oblasti kultúry,, na vzdelávaní odborných pracovníkov, zabezpečuje spoločné výstavné aktivity, propaguje činnosť galérií edičnou a propagačnou činnosťou, spolupracuje s partnerskými organizáciami.

 

 

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!